Instituut voor Natuurgeneeswijze en Natuurkundig Onderzoek.


INDEX

Welkomspagina   Wie ben ik?   Magnetiseren  Vrije Energie en zelfzucht   Massagetherapie   Nikola Tesla   Magnetiseur in de pers  Magnetiseur in de pers - deel II   Het Hoogfrequente Ozon-apparaat   Lynx-ring   Tesla Lichtbuis  Noten  Gebruik van het Ozon-emissieapparaat  Stabiele Waterstoftherapie  Boodschap van een wetenschapper van Gene Zijde.   Op de drempel van twee werelden   Schone energie  Vitaliteit en Magnetisme  Folder Schone Energie  Stabiele Waterstof  Wichelroede  Helend Water en Cyrus  Een nieuwe werkplaats
***

 

 

 

VITALITEIT EN MAGNETISME

 

 

 

De vitaliteit, die langs de zenuwen snelt moet niet verward worden met wat wij gewoonlijk het magnetisme van de mens noemen; dit is zijn eigen zenuwfluÔde, dat binnen de ruggengraat gespecialiseerd en samengesteld is uit de primaire levenskracht vermengd met kundalini. Het is dit fluÔde, dat het voortdurend circuleren van etherische stof langs de zenuwen gaande houdt, wat overeenkomt met het circuleren van het bloed door de slagaderen en aderen. Evenals zuurstof door het bloed naar alle delen van het lichaam wordt gevoerd, zo wordt vita­liteit door deze etherische stroom naar de zenuwen gevoerd. De deel­tjes van het etherische deel van 's mensen lichaam worden voortdurend verwisseld, evenals die van het grovere deel. Samen met het voedsel dat wij nuttigen en de lucht die wij inademen, nemen wij ook etherische stof in ons op en deze stof wordt door het etherische deel van het li­chaam geassimileerd. Etherische stof wordt voortdurend door de poriŽn uitgestoten evenals dat gebeurt met gasvormige stof, zodat twee per­sonen die dicht bij elkander zijn, onvermijdelijk veel van elkanders fysieke uitstralingen opnemen.

 

Wanneer iemand een ander magnetiseert, verzamelt hij door een inspanning van zijn wil, een grote hoeveelheid van dit magnetisme en giet het in die persoon, waarbij hij diens zenuwfluÔde terugdringt en er het zijne voor in de plaats stelt. Daar nu de hersenen het middelpunt zijn van deze zenuwcirculatie, wordt hierdoor dat deel van het lichaam van de persoon waarop ingewerkt wordt, onder de heerschappij ge­bracht van de hersenen van degene, die hem behandelt, en daardoor voelt de patiŽnt wat deze hem wenst te laten voelen. Als de hersenen van de ontvanger ontdaan zijn van diens eigen magnetisme en gevuld met dat van de bewerker, kan de eerste alleen maar denken en handelen zoals de laatste wil dat hij zal denken en handelen; gedurende dat ogenblik is hij volkomen door hem overheerst.            

               

Zelfs wanneer de magnetiseur de ander tracht te genezen en kracht in hem uitstort, geeft hij onvermijdelijk veel van zijn eigen uitstra­lingen mee met de vitaliteit. Het is duidelijk dat elke ziekte, waaraan de magnetiseur lijdende mocht zijn, op deze wijze gemakkelijk op de patiŽnt kan worden overgebracht. Een andere overweging van nog meer belang is: dat al moge zijn gezondheid van medisch standpunt volmaakt zijn, er verstandelijke en morele ziekten bestaan evenals licha­melijke en dat, daar mentale en astrale stof samen met de fysieke stroom door de magnetiseur in de patiŽnt geworpen worden, deze morele ziek­ten ook vaak worden overgebracht.

 

Toch kan iemand, die rein van denken is en vervuld van het verlangen zijn medemensen te helpen, dikwijls door magnetiseren veel doen om lijden te verzachten, als hij zich de moeite wil geven een studie te maken van de krachten welke door de chakra's in het lichaam drin­gen en langs 'de zenuwen vloeien. Wat is het, dat de magnetiseur in zijn patiŽnt brengt? Het kan zowel zenuwether zijn als vitaliteit, of beide. Stel, dat een patiŽnt ernstig verzwakt of uitgeput is, zodat hij het vermogen verloren heeft om voor zichzelf het levensfluÔde te specialiseren, dan kan de magnetiseur zijn voorraad vernieuwen door iets van zijn eigen levensfluÔde op de trillende zenuwen uit te gieten en daardoor een spoedig herstel teweegbrengen. Dit proces komt overeen met wat dikwijls gedaan wordt met de voeding. Wanneer iemand een zekere graad van zwakte bereikt, verliest de maag haar vermogen om te verteren, zodat het lichaam niet behoorlijk gevoed wordt en de zwak­te daardoor toeneemt. Het geneesmiddel dat in dat geval wordt toege­past, is het aan de maag verstrekken van voedsel dat reeds gedeeltelijk verteerd is door middel van pepsine of andere dergelijke preparaten; dit kan waarschijnlijk wťl opgenomen worden en op deze wijze neemt de kracht toe. Zo ook kan iemand, die niet in staat is vitaliteit voor zichzelf te specialiseren, toch wel opnemen wat reeds door een ander bereid werd, en zodoende kracht verkrijgen om de normale werking van de etherische organen te doen hervatten. In vele gevallen van zwak­te is dit het enige wat nodig is.

 

Er zijn voorbeelden waarbij een of andere congestie heeft plaats gehad en het levensfluÔde niet behoorlijk gecirculeerd heeft en de zenuwaura traag en niet gezond is. Dan is de voor de hand liggende gedragslijn: het te vervangen door gezonde zenuwether van buiten af; er zijn echter verschillende manieren waarop dit gedaan kan worden. Sommige magnetiseurs gebruiken eenvoudig ruwe kracht en storten gestadig niet te stuiten stromen van hun eigen ether uit, in de hoop daardoor weg te spoelen wat verwijderd moet worden. Succes kan wel op deze wijze worden verkregen maar met verbruik van veel meer kracht dan nodig is. Een meer wetenschappelijke methode is die, waarbij men rustiger te werk gaat en eerst de samengehoopte of zieke stof ver­wijdert en deze dan vervangt door meer gezonde zenuwether, waar­door geleidelij k de trage stroom tot werkzaamheid wordt aangezet. Als de patiŽnt bijvoorbeeld hoofdpijn heeft, zal er zo goed als zeker een opstopping van schadelijke ether ergens in een of ander deel van zijn hersenen zijn, en de eerste stap is deze weg te krijgen.

 

Hoe moet dit nu gedaan worden? Precies op dezelfde wijze als het uitstorten van kracht bewerkstelligd wordt: door het aanwenden van de wil. Wij moeten niet vergeten, dat deze fijnere onderafdelingen der stof gemakkelijk beÔnvloed en gevormd worden door de inwerking van de menselijke wil. De magnetiseur kan wel passen maken, maar deze zijn hoogstens niet meer dan het aanleggen van zijn geweer in een bepaalde richting, terwijl zijn wil het kruit is dat de kogel voortdrijft en de uitwerking teweegbrengt; het fluÔde is het uitgezonden schot. Een magnetiseur kan, als hij dat wenst, en zijn vak goed verstaat, het even goed zonder passen stellen; ik heb er een gekend, die ze nooit gebruikte maar enkel naar zijn patiŽnt keek. Het enige nut dat de hand daarbij heeft, dient om het fluÔde te concentreren en wellicht om het voorstellingsvermogen van de magnetiseur te hulp te komen, want om krachtig te willen moet hij vast geloven en de handeling maakt het zonder twijfel voor hem gemakkelijk te beseffen wat hij doet.

 

Evenals iemand magnetisme kan uitstorten door een wilinspanning, zo kan hij eveneens magnetisme wegtrekken door inspanning van de wil, en ook in dit geval kan hij dikwijls van een handgebaar ge­bruik maken om hem te helpen. Als hij met hoofdpijn te maken had, zou hij waarschijnlijk zijn handen op het voorhoofd van de patiŽnt leggen en daarbij deze zich denken als sponsen, die gestadig het schade­lijke magnetisme uit de hersenen opzuigen. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij spoedig ontdekken dat hij ook werkelijk het resultaat voort­brengt waaraan hij denkt, want als hij geen voorzorgen neemt om het slechte magnetisme dat hij in zich opneemt weg te werpen, zal hij ůf zelf de hoofdpijn gaan voelen, ůf beginnen te lijden aan pijn in de arm en de hand waarmede de bewerking wordt verricht. Hij is dan ook werkelijk bezig zieke stof in zich op te zuigen, en het is voor zijn wel­zijn nodig dat hij er zich van ontdoet vůůr zij blijvend vaste voet in zijn lichaam verkrijgt.

 

Hij dient dus een bepaald plan te volgen om die stof kwijt te raken, en het eenvoudigste is ze gewoon weg te werpen, ze van de handen af te schudden zoals men water zou afschudden. Hoewel hij ze niet ziet, is de stof welke hij verwijderd heeft fysiek, en wij kunnen er met fysieke middelen mee omgaan. Het is dus noodzakelijk, dat hij deze voorzorgen niet verzuimt en niet vergeet zijn handen zorgvuldig te wassen na het genezen van hoofdpijn of enige andere ziekte van dien aard. Dan, nadat hij de oorzaak van het euvel heeft weggenomen, gaat hij ertoe over daarvoor in de plaats goed, krachtig en gezond mag­netisme in te gieten en de patiŽnt te beschermen tegen terugkeer van de kwaal. Men zal wel inzien, dat bij alle zenuwaandoeningen deze werkwijze vele voordelen zou bieden. In de meeste gevallen ligt de fout in een onregelmatigheid der fluÔde, welke langs de zenuwen stromen. Zij zijn of opgehoopt, of vloeien traag, of kunnen aan de an­dere kant te snel zijn; er kan te weinig van zijn of de kwaliteit onvoldoende. Wat voor geneesmiddelen wij ook toedienen, wij kunnen hoogstens alleen op de stoffelijke zenuwen inwerken en door deze in beperkte mate op de omringende fluÔde, terwijl magnetisme direct op de fluÔde zelf inwerkt en dus rechtstreeks tot de kern van het euvel doordringt.

 

Bron: De Chakraís

Mgr. C. W. Leadbeater

1959 Tweede Druk Ė Uitgeverij der Theosofische Vereniging Nederland

 

 


Contactgegevens.

Teslalein

Loek GANS

G. Japiksstraat 24

9145 RW TERNAARD

tel/fax +31 519/572005

GSM   +31 615047447

Email: teslalein@tele2.nl

 

 
Wenst u, na het bezoek aan deze website, contact met Loek, of hebt u gewoon een opmerking over wat u gelezen heeft, stuur dan een mailtje aan Loek via bovenstaande mailbutton.

 

 

Stem voor deze website.

 

Teller